Κατασκευή Ιστοσελίδας

Ολοκληρώθηκε από την ITBIZ η κατασκευή της ιστοσελίδας του Εξειδικευμένου Κέντρου Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ένταξης, ΕΚΚΕΕ.

Το ΕΚΚΕΕ απευθύνεται σε μέλη των Θεραπευτικών Μονάδων και της Κοινωνικής Επανένταξης του ΟΚΑΝΑ και έχει ως κύριο στόχο την παροχή υπηρεσιών και την υλοποίηση δράσεων που ενισχύουν τις ατομικές, κοινωνικές και επαγγελματικές δεξιότητες και συμβάλουν στην κοινωνική και εργασιακή ενσωμάτωση.

Η νέα ιστοσελίδα είναι πλήρως δυναμική και λειτουργεί από τον Οκτώβριο του 2016.

www.okanaekkee.gr