Δημιουργία Ιστοσελίδας

H ITBIZ ολοκλήρωσε τη δημιουργία της ιστοσελίδας του Ινστιτούτου Βιομηχανικών & Κτηνοτροφικών φυτών.

Κύριο αντικείμενο του Ινστιτούτου είναι η ανάπτυξη ή/και υποστήριξη δράσεων που αποσκοπούν στον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη του αγροτικού τομέα της χώρας, τη βελτίωση των παραγωγικών διαδικασιών, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, την πιστοποίηση των ποιοτικών αγροτικών προϊόντων & τροφίμων, την καθιέρωση και πιστοποίηση ορθών γεωργικών πρακτικών και τους ελέγχους στην αλυσίδα παραγωγής-διακίνησης του γάλακτος και κρέατος στη χώρα.

Η ιστοσελίδα περιλαμβάνει λειτουργίες τόσο για την προβολή και προώθηση των προγραμμάτων σπουδών και υπηρεσιών του Ινστιτούτου, όσο και για τη διαχείρισή της, είναι πλήρως δυναμική και λειτουργεί από το Μάρτιο του 2017.

www.ipsw.gr