Ανάπτυξη Ιστοσελίδας

Η ΙΤΒΙΖ ανέπτυξε την ιστοσελίδα της SMR Consultants για την ανάδειξη των υπηρεσιών και των δραστηριοτήτων της.

Η νέα ιστοσελίδα είναι πλήρως δυναμική και λειτουργεί από τον Ιούλιο του 2013.

www.smrc.gr