Ανάπτυξη Ιστοσελίδας

H ΙΤΒΙΖ ανέπτυξε την ιστοσελίδα του Ι.Ι.Ε.Κ OPEN MELLON.

Μια εκπαιδευτική μονάδα ευέλικτη οργανωτικά, εξωστρεφής, αναγνωρισμένη σε εθνικό επίπεδο για το έργο της αλλά και το εργασιακό της ήθος, με πολλές επιτυχημένες συνεργασίες, με εμπειρία στη διαχείριση και υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης.

Η νέα ιστοσελίδα είναι πλήρως δυναμική και λειτουργεί από τον Ιούνιο του 2016.

www.iekopenmellon.gr