Δίνοντας έμφαση στην ποιότητα των έργων που υλοποιεί και με στόχο την επίτευξη των βέλτιστων αποτελεσμάτων, η ITBIZ εγκατέστησε και λειτουργεί σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2008

Τα πεδία πιστοποίησης της εταιρίας περιλαμβάνουν Το σχεδιασμό και ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών Internet, την παροχή υπηρεσιών Internet, πληροφορικής και Ψηφιοποίησης.

ISO-itbiz